Hotărârea nr. 644/2003

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE CONSTRUCTIE/AMENAJARI PE TEREN CE SE VA CONCESIONA în Iaşi str. Şipoţel nr.45

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

EXTINDERE CONSTRUCTIE/AMENAJARI PE TEREN CE SE VA CONCESIONA

în Iaşi, str. Şipoţel nr.45

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism,;

 Avind în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 24.10.2003.

 Având în vedere prevederile legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001( Legea   453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avind in vedere prevedirile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si cadrul continut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 213/2001 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

Având în vedere amenadamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 8 decembrie 2003;

În conformitate cu Legea 215/2001 privind administrarea publică locală;

 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1          Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru constructii definitive " EXTINDERE

CONSTRUCTIE/AMENAJARI PE TEREN CE SE VA CONCESIONA "- în Iaşi, str. Şipoţel

nr.45                                                                                                                                                                      (Anexa 1)

 

ART.2         Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.             

 

ART.3        Primarul Municipiului Iaşi şi Direcţia de Urbanism,  Serviciul de Investiţii, Serviciul

 Amenajarea Teritoriului, Serviciul Gospodărie Comunală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

 hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.644

din 8 decembrie 2003