Hotărârea nr. 64/2003

HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 33 mp. situat in Iasi str.Dacia nr.22 si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 33 mp. situat in Iasi, str.Dacia nr.22 si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat

al Consiliului Local Municipal Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.1859/26.07.2002, precum si avizul Comisiei de Urbanism din data de 15.11.2002;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia amenajarea teritoriului;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand domeniul public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 33,00 mp., situat in Iasi, str.Dacia nr.2.

            Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 33,00 mp., situat in Iasi, str.Dacia nr.22.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.64

din 24 februarie 2003