Hotărârea nr. 638/2003

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU COMPARTIMENTARE PASAJ EXISTENT PENTRU AMENAJARE MAGAZIN BIJUTERII Str.14 Decembrie 1989 nr.2

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

COMPARTIMENTARE PASAJ EXISTENT

PENTRU AMENAJARE MAGAZIN BIJUTERII

Str.14 Decembrie 1989, nr.2

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1584/20.06.2002 si Avizul Comisiei de Urbanism 41328/23.06.2003;

Având în vedere Avizul Unic nr.51/P.U.D./2003 al Consiliului Judetean Iasi din 28.10.2003;

Având în vedere prevederile legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001( Legea   453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

În temeiul Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi urbanismul;

Avind in vedere prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si cadrul continut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 8 decembrie 2003;

În conformitate cu Legea 215/2001 privind administrarea publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1     Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Compartimentare pasaj existent pentru amenajare magazine bijuterii” în str.14 Decembrie 1989, nr.2.                                                                                                           (Anexa 4)

 

ART.2     Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate. 

                               

 ART.3      Primarul Municipiului Iaşi şi Direcţia de Urbanism, Serviciul Investiţii, Serviciul Amenajarea

 Teritoriului, Serviciul Gospodărie Comunală  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.638

din 8 decembrie 2003