Hotărârea nr. 631/2003

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU SPALATORIE AUTO SI FAST FOOD - în Iaşi sos.Pacurari nr.118A

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU, SPALATORIE AUTO SI

FAST FOOD

 - în Iaşi, sos.Pacurari nr.118A

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr. 2053 din 07.08.2002;

 Avind în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism nr.34014 din 22.05.2003

 Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001( Legea   453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avind in vedere prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si cadrul continut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 213/2001 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 8 decembrie 2003;

În conformitate cu Legea 215/2001 privind administrarea publică locală;

 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1        Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru constructii definitive - “CONSTRUIRE SEDIU FIRMA   

    SI LOCUINTA DE  SERVICIU, SPALATORIE AUTO SI FAST FOOD în Iaşi, şos.Pacurari 

     nr.118A             (Anexa 9)

 

ART.2       Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.               

                               

 ART.3        Primarul Municipiului Iaşi şi Direcţia de Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului, Serviciul Gospodărie Comunală, Serviciul Investiţii  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,

     cons.Ciobanu Romeo                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.631

din 8 decembrie 2003