Hotărârea nr. 626/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE CENTRU COMERCIAL MOLDOVA" Iaşi str.Palat nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

"EXTINDERE CENTRU COMERCIAL MOLDOVA" Iaşi, str.Palat nr.1

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.3699/26.09.2003 şi H.C.L.nr.546/2003 privind aprobarea în principiu a Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere Centru Comercial Moldova";

Având în vedere Avizul Unic nr.72/P.U.D./2003 al Consiliului Judeţean Iaşi din 18.11.2003;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 ( Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/1996 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu H.G.nr.525/1996 privind  Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere amendamentul propus de domnul consilier municipal Carapanu George;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "EXTINDERE CENTRU COMERCIAL MOLDOVA" ( Anexa 15).

Se avizează Planul Urbanistic de Detaliu cu condiţia prezentării într-o şedinţă viitoare a unei modalităţi de rezolvare a circulaţiei şi parcării în zonă.

Art.2 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialtiate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.626

din 8 decembrie 2003