Hotărârea nr. 625/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.631/nov.2002 a bugetului de stat pe anul 2003;

Având în vedere dispoziţiile art.5, pct.7 din Legea nr.189/1998, conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

Având în vedere referatele de specialitate ale Serviciului Investiţii, Serviciului Spaţii Verzi - Salubritate, Biroul Străzi din cadrul Direcţiei Tehnice;

Având în vedere atribuţiile Consiliului Local statuate prin art.38 al Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 al Legii Administraţiei Publice Locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent conform anexelor 1, 2 şi 3.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretariatului Consiliului Local şi va fi adusă la îndeplinire de compartimentele de resort ale Primăriei Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Ciobanu Romeo                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.625

din 8 decembrie 2003