Hotărârea nr. 624/2003

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului la partea de cheltuieli pe anul 2003

MUNICIPIULUI IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului la partea de cheltuieli pe anul 2003

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale;

Având în vedere dispoziţiile art.5 pct.7 din legea nr.189/1998 conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

Având în vedere dispoziţiile art.14, alin.1 din Legea nr.189/1998 conform căruia în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziăia Consiliului Local, în cota de 5%, din totalul cheltuielilor, acesta se poate utiliza, pe baza hotărârilor consiliilor respective, pentru finanţarea acţiunilor sau sarcinilor intervenite în cursul anului;

Având în vedere adresa nr.1099/04.11.2993 a INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI IASI;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.76595/18.11.2003 al Direcţiei Economice;

Având în vedere amendamentul propus de domnul consilier municipal Ciobanu Romeo;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-  Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului la partea de cheltuieli pe anul 2003, prin reducerea fondului de rezervă şi suplimentarea cap.72.02.20 "Alte acţiuni - cheltuieli materiale" cu suma de 38.000.000 lei, în vederea sprijinirii financiare a INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI IASI.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru aplicare şi aducere la îndeplinire şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.624

din 8 decembrie 2003