Hotărârea nr. 617/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea indemnizaţiei lunare a membrilor comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii proprietatea privată a statului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indemnizaţiei lunare a membrilor comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, proprietatea privată a statului

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.12446/07.11.2003 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere prevederile Legii nr.550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii proprietatea privată a statului şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG 1341/27.11.2002 şi HG 246/04.03.2003;

            Având în vedere Circulara Ministerului Finanţelor Publice nr.370886/19.03.2003;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă valoarea indemnizaţiei membrilor comisiei de aplicare a Legii 550/2002 şi a secretarului acesteia, într-un cuantum lunar/persoană la limita unui salariu minim pe economie, de 2500000 lei brut, impozabil, pe toată durata existenţei acesteia, începând cu data constituirii comisiei, 20.12.2002.

            Art.2 Plata comisiei se va efectua în conformitate cu art.14 din Legea nr.550/2002 pentru următorii :

1. prof.univ.Vasile Munteanu     - viceprimar                 - preşedinte

2. Leonte Tudor                                                                       - membru

3. Focşa Petru                          - consilier municipal      - membru

4. Carp Petra                                       - consilier municipal      - membru

5. Şuhan Cristian                                  - reprez.DFPJ Iaşi        - membru

 

Membri supleanţi :

1. Neculau Constantin               - consilier municipal      - membru

2. Olteanu Romeo                                - consilier municipal      - membru

3. Letiţia Palaga                                    - Director DAPPP        - membru

 

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la Direcţia Economică şi DAPPP.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.617

din 10 noiembrie 2003