Hotărârea nr. 616/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 422/28.07.2003 de aprobare a membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 422/28.07.2003 de aprobare a membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A.  la societăţile comerciale şi regiile în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

            Având în vedere dispoziţiile O.U.G.nr.30/1997privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr.207/1997;

            Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere Dispoziţia nr.2427/21.10.2003 prin care domnul Lucian Leonte a fost schimbat din funcţia de director general al S.C.Termogaz S.A.;

            Având în vedere Dispoziţia nr.2525/03.11.2003 prin care domnul Cristian Andrieş a fost delegat pentru a îndeplini funcţia de director interimar al S.C.Termoservice S.A. ;

            Având în vedere decizia Consiliului de Administraţie al S.C.Termoservice S.A. din data de 10.2003;

            In temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică art.1, anexa 1 din H.C.L.nr.422/28.07.2003 astfel:

Se înlocuieşte din Consiliul de Administraţie al S.C."Termogaz" S.A.domnul Lucian Leonte cu domnul Ciofu Constantin.

Se înlocuieşte din Consiliul de Administraţie al S.C."Termoservice"S.A. doamna Georgeta Gâlcă cu domnul Cristian Andrieş şi din comisia de Cenzori Supleanţi domnul Dascălu Daniil cu d-na VENGHER MARIA şi  d-na CHEBAC VALERIA.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.616

din 10 noiembrie 2003