Hotărârea nr. 614/2003

HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat în str.Războieni nr.1 bl.454 sc.D aferente apartamentului nr.19 din fondul locativ de stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat în str.Războieni, nr.1, bl.454,sc.D,aferente apartamentului nr.19

 din fondul locativ de stat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.38, al.2, lit.h) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere adresa Serviciului Juridic Contencios nr.53225/28.08.2003;

            Având în vedere cererile nr.14680/8.08.2003 şi 16200/16.09.2003;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.16848/1.10.2003 întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă vânzarea cotei indivize din uscătorul condominiului situat în str.Războieni nr.1, bl.454, sc.D aferente apartamentului nr.19 din fondul locativ de stat.

            Art.2 Cuantificarea procentului reprezentând cota indiviză din acest uscător se va realiza în momentul întocmirii planului tehnic necesar transcrierii dreptului de proprietate.

            Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi, conf.dr.Constantin Simirad să semneze în numele Consiliului Local actul de vânzare cumpărare.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.614

din 10 noiembrie 2003