Hotărârea nr. 611/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea elaborării documentaţiei în vederea înfiinţării unei autogări pe amplasamentul din Splai Bahlui Mal Drept nr.32

MUNICIPIUL IAŞI                                                                       

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea elaborării documentaţiei în vederea înfiinţării unei autogări pe amplasamentul din Splai Bahlui Mal Drept nr.32

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate a Direcţiei Tehnice;

            În vederea respectării prevederilor Legii 105/2000 pentru aprobarea O.G.44/1997 privind transporturile rutiere; O.G. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători aprobată prin Legea 284/2002 şi H.G.828/2003 pentru aplicarea O.G.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            În temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. - Se aprobă elaborarea documentaţiei în vederea înfiinţării unei autogări pe amplasamentul din Splai Bahlui Mal Drept nr.32, în suprafaţă de 37.730,00 mp.

Art.2. - Finanţarea studiilor de soluţii şi a fazelor de proiectare se va realiza din capitolul 63 02 - proiecte, alocate bugetului anului 2003.

Art.3. - Până la elaborarea şi avizarea documentaţiei nu se vor demara alte investiţii pe acest amplasament.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.611

din 10 noiembrie 2003