Hotărârea nr. 610/2003

HOTĂRÂRE privind transmiterea obiectivului de investiţii "Extindere spaţii la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi" către M.A.I.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea obiectivului de investiţii "Extindere spaţii la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi" către M.A.I.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.74275/2003 întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile protocolului nr.2933/13.09.2001 încheiat între Primăria Iaşi şi Ministerul de Interne;

            Având în vedere prevederile art.9, alin.2 din Legea nr.213/1998;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin prevederile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă transmiterea obiectivului "Extindere spaţii la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi"(construcţie în curs de execuţie, cu stadiul fizic şi valoarea investită de Primăria Iaşi prevăzute în anexa 1) din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

            Art.2 Se aprobă transmiterea terenului aferent obiectivului de la art.1, cu suprafaţa prevăzută în anexa 1 şi identificat potrivit anexei 2, din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.610

din 10 noiembrie 2003