Hotărârea nr. 609/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de licenţiere a societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi

                                                                      

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea metodologiei de licenţiere a societăţilor

comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară

pe raza municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate a Direcţiei Tehnice nr.64.841 din 03.10.2003;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.184/27.05.2002, privind taxa de instalare bannere;

Având în vedere Legea 148/26 iulie 2000, privind publicitatea pentru băuturi alcoolice şi tutun;

Având în vedere Legea nr.27/1994 - lege privind taxele şi impozitele, modificată prin O.U.G. nr.3/13.02.2003;

Având în vedere necesitatea păstrării unui aspect plăcut al oraşului;

            Având în vedere art.75 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică;

            Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 10 noiembrie 2003;

            În temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. alin.(1) - Se aprobă acordarea licenţei de publicitate exterioară societăţilor comerciale care îndeplinesc următoarele condiţii:

            alin.(2) - Au ca obiect principal de activitate publicitate din codul CAEN 7440;

            alin.(3) - Au un capital social subscris şi vărsat de minim 100 milioane lei;

            alin.(4) - Vor achita pe perioada unui an calendaristic suma de minim 750.000.000 lei reprezentând taxa de publicitate şi taxa lunară de instalare bannere, precum şi redevenţa lunară plătită conform contractelor de asociere ale societăţilor comerciale cu Consiliul Local Municipal Iaşi;

alin.(5) - Suma de 750 milioane lei se va achita în patru rate egale trimestriale după cum urmează:

a) trimestrul I până la 15 aprilie;

b) trimestrul II până la 15 iulie;

c) trimestrul III până la 15 octombrie;

d) trimestrul IV până la 15 ianuarie, anul următor;

alin.(6) - Suma aferentă fiecărui trimestru, respectiv 187,5 mil. lei se deduce din:

            - redevenţa lunară plătită conform contractelor de asociere ale firmelor licenţiate încheiate cu Consiliul Local Iaşi;

            - taxa de publicitate plătită lunar conform contractelor de asociere;

            - taxa lunară de instalare bannere plătită conform H.C.L. 184/27 mai 2002.

            Art.2. alin.(1) - Societăţile comerciale care doresc să obţină licenţierea vor depune la Primăria municipiului Iaşi până la data de 15 ianuarie documentaţia cuprinzând certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii comerciale (în copie şi original) din care reiese că activitatea de publicitate este activitate principală - cod CAEN 7440, (originalul se restituie) precum şi actul constitutiv al societăţii comerciale din care reiese că are un capital social minim subscris şi vărsat pe activitatea principală a firmei de minim 100 milioane lei. De asemenea societăţile comerciale cu o activitate de publicitate de minim 2 ani trebuie să prezinte şi dovada experienţei similare în domeniul publicităţii exterioare prin copii autentificate după contracte cu păstrarea confidenţialităţii (minim 1 contract finalizat sau în derulare).

            Societăţile comerciale cu vechime mai mică de 1 an inclusiv nu vor prezenta experienţa similară.

            alin.(2) - Odată cu depunerea documentaţiei prevăzute la aliniatul (1) se va depune dovada achitării la casieria Primăriei municipiului Iaşi a sumei de 100 milioane lei, reprezentând fondul de garanţie pentru un an calendaristic.

Suma poate fi depusă şi sub forma unui bilet la ordin scadent la sfârşitul primului trimestru pentru care solicită licenţierea.

Art.3. alin.(1) - Dacă la sfârşitul fiecărui trimestru sumele deduse sunt mai mici decât suma de licenţiere datorată (respectiv 187,5 milioane lei), acoperirea sumei se va face prin folosirea fondului de garanţie. Dacă nici prin folosirea fondului de garanţie nu este achitată valoarea trimestrială a licenţei, societatea comercială va completa restul sumelor de achitat în termen de 5 zile, în caz contrar va suporta o penalitate de 0,15%/zi pe restul de plată iar dacă perioada de întârziere la plată se prelungeşte mai mult de 30 zile se va retrage licenţa de publicitate exterioară.

            alin.(2) - După folosirea fondului de garanţie societatea comercială licenţiată are obligaţia să-l reântregească în cel mult 30 zile, în caz contrar va pierde licenţa de publicitate exterioară.

Art.4. Societăţile comerciale care nu au depus cererea de licenţiere începând cu trimestru I al anului, pot solicita aceasta în oricare alt trimestru urmând a deduce sumele corespunzătoare trimestrelor rămase până la sfâtşitul anului. Dacă solicitarea se face în interiorul unui trimestru se va calcula suma de plată necesară licenţierii aferente unei săptămâni.

Art.5. alin.(1) - Mijloacele publicitare folosite de societăţile comerciale de publicitate exterioară pot fi: panouri de diferite dimensiuni amplasate la sol, iluminate sau nu, bannere de diferite dimensiuni - panouri pe clădiri, panouri pe stâlpi sau pe mijloace de transport în comun, amplasate pe spaţii proprietate privată sau pe domeniul public al municipiului Iaşi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

alin.(2) - Societăţile comerciale licenţiate au obligaţia de a încheia şi declara contractele cu beneficiarii reclamei exterioară şi de a încasa şi vira la bugetul local taxele de publicitate stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Iaşi.

Art.6. - În cazul în care o societate comercială care a fost licenţiată nu şi-a achitat obligaţiile de plată prevăzute la art.1, aliniatul (5) şi art.3, aceasta pierde licenţa şi este obligată să dezafectarea panourile (pe cheltuială proprie) în termen de maxim 10 zile de la retragerea licenţei. În caz contrar serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Iaşi vor trece la dezafectarea panourilor pe cheltuiala societăţii comerciale avute în vedere, societate care pierde dreptul de a depune cerere pentru o nouă licenţiere, pentru o perioadă de 1 an de zile de la data la care aceasta i-a fost retrasă.

Art.7. - Firmele nelicenţiate care prestează activitate de publicitate exterioară prin oricare din modalităţile prevăzute la art.5 alin (1) vor primi sancţiuni contravenţionale cu sume cuprinse între 100 - 500 milioane lei fiind obligate să dezafecteze materialul publicitar în cel mult 10 zile de la data aplicării acestei contravenţii. În caz contrar dezafectarea se va face de către serviciile de specialitate ale Primăriei Iaşi pe cheltuiala firmei respective care totodată pierde dreptul de a se licenţia pentru activitate de publicitate exterioară pe raza administrativ-teritorială a municipiului Iaşi.

Art.8. - În cazul unor acţiuni ce urmăresc aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a unor informaţii importante privind activitatea Primăriei şi a Consiliului Local precum şi pentru situaţii cu caracter umanitar, societăţile comerciale licenţiate, la solicitarea Consiliului Local sau Primarului, vor expune acele materiale pentru o perioadă de cel mult 30 zile în locuri stabilite de comun acord între ambele părţi.

Art.9. - Societăţile comerciale licenţiate vor afişa la vedere pe mijloacele publicitare numărul licenţei şi termenul de valabilitate al acesteia.

            Art.10 - Societăţile Comerciale de publicitate exterioară care au primit autorizaţie pentru noi locaţii până la data de 31.XII.2003 şi care au contracte de asociere cu Consiliul Local pot include locaţiile respective în contractul existent.

            Art.11 - Societăţile comerciale de publicitate exterioară licenţiate în condiţiile prezentei hotărâri pot solicita noi locaţii pentru amplasarea de materiale publicitare. Acordarea acestora se va face printr-o licitaţie publică.

            Art.12 - Autoritatea locală prin serviciul de specialitate poate scoate la licitaţie noi locaţii pentru publicitatea exterioară chiar dacă nu a fost emisă o cerere în acest sens de către o firmă licenţiată.

            Art.13 - Consiliul Local poate aproba amplasarea de materiale publicitare de către societăţile comerciale care-şi promovează propriu produs numai pe terenurile şi clădirile aflate în proprietatea acestora.

Amplasarea poate fi realizată de către societatea comercială solicitantă doar dacă are în statut acest domeniu de activitate sau de către societăţile comerciale licenţiate în condiţiile prezentei hotărâri.

            Solicitantul v-a plăti către D.F.P.L. Iaşi taxa de publicitate stabilită conform legii.

Art.14 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 Ianuarie 2004.

Art.15 - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri a Consiliului Local Iaşi cade în sarcina serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.609

din 10 noiembrie 2003