Hotărârea nr. 606/2003

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 1612 36 mp. situat în Iaşi Şos.Ştefan cel Mare nr.113 precum şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului în vederea construirii unei locuinţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de  1612,36 mp., situat în Iaşi, Şos.Ştefan cel Mare nr.113, precum şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului,

 în vederea construirii unei locuinţe

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.65357/06.10.2003, prin care dl.Filon Viorel, domiciliat în Iaşi, str.N.Iorga nr.49, bl.G1,sc.C,et.2,ap.9, solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 1612,36 mp., situat în Iaşi,şos.Ştefan cel Mare nr.113, în vedere construirii unei locuinţe proprietate personală;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.3742/01.10.2003;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit."g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 1612,36 mp.situat în Iaşi, Şos.Ştefan cel Mare nr.113.

            Art.2 Se aprobă concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 1612,36 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Şos.Ştefan cel Mare nr.113, în vederea construirii unei locuinţe.

            Art.3 Preţul de pornire la licitaţie se va stabili pe baza unui Raport de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de o firmă autorizată, la cererea solicitantului, iar plata raportului se face de către beneficiarul amplasamentului.

Expertiza tehnică de evaluare va fi prezentată spre însuşire Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.6 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune.

            Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.606

din 10 noiembrie 2003