Hotărârea nr. 605/2003

HOTĂRÂRE privind rectificarea art.1 şi art.3 din H.C.L.nr.450/08.09.2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea art.1 şi art.3 din H.C.L.nr.450/08.09.2003

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Prefecturii Judeţului Iaşi nr.16785/15.10.2003;

            Având în vedere referatul întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L.nr.450/08.09.2003, după cum urmează:

"Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 592,43 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.1, în vederea realizării unei investiţii".

            Art.2 Se aprobă rectificarea art.3 din H.C.L.450/08.09.2003, după cum urmează :

"Preţul de pornire la licitaţie va fi o redevenţă valorică de 350 euro/an".

            Art.3 Celelalte dispoziţii ale H.C.L.450/08.09.2003 rămân neschimbate.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Constantin Adăscăliţei                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.605

din 10 noiembrie 2003