Hotărârea nr. 603/2003

HOTĂRÂRE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C. VITALEF S.A. IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de

S.C. VITALEF S.A.  IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi

Având in vedere:

Cererea nr. 60695/09.09.2003 pentru acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul local;

Legea 189 din 1998 privind finantele publice locale;

O.U.G.  nr. 40 din 08 aprilie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare;

H.G. 794 din 12 august 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Directiei Finantelor  Publice Locale Iasi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile art. 38 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Reducerea dobanzilor in suma de 191.224.696 lei reprezentand 75% din 254.966.261 lei si a penalitatilor de intarziere in suma de 9.095.747 lei reprezentand 75% din 12.127.663 lei, aferente impozitelor, in conditiile art. 10 alin. 3 din O.U.G. nr. 40 din 8 aprilie 2002.

Art. 2: Esalonarea la plata a debitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere pe o perioada de 12  luni, cf. anexei, conform art.10 alin. 2 din O.U.G. nr. 40 din 8 aprilie 2002 si art.1 alin. 6 din H.G. 794/2002, cu conditia achitarii obligatiilor cu termene de plata in anii 2003 si 2004.

 

ANEXA:

Scadenta

 

Debit

Dobanda

Penalit. de intarziere

Dobanzi si penalit. de intarziere calculate cf. legislatiei in vigoare

28.11.2003

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

22.12.2003

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

28.01.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

27.02.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

29.03.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

28.04.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

28.05.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

28.06.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

28.07.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

27.08.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

28.09.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

28.10.2004

42.147.927

17.323.907

3.370.400

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR,

     cons.Constantin Adăscăliţei                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.603

din 10 noiembrie 2003