Hotărârea nr. 602/2003

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unor familii aflate în situaţii speciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi, unor familii aflate în situaţii speciale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere procesul verbal, încheiat în plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Iaşi la data de 16.12.2002;

            Având în vedere propunerea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor Locative, de a se analiza situaţia familiilor aflate în situaţii speciale în vederea atribuirii unor locuinţe;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.17986/28.10.2003, întocmit de DAPPP;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere votul consilierilor municipali pentru fiecare familie din anexa nr.1 - privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi, familiilor aflate în situaţii speciale, nominalizate în Anexa nr.1, care face parte integrantă din această hotărâre.

            Art.2 Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor Locative va propune repartizarea unor spaţii de locuit familiilor nominalizate în Anexa nr.1, în limita spaţiilor disponibile.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Comisiei de Analiză a Solicitărilor Locative şi familiilor nominalizate în Anexa nr.1.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.602

din 10 noiembrie 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.602 din 10 noiembrie 2003

- privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi, unor familii aflate în situaţii speciale

 

 

 

1. Familia Cucuteanu Toma

2. Familia Chişcă Costică Eugen

3. Familia Arnăutu Bogdan

4. Familia Munteanu Petru