Hotărârea nr. 601/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.450/16.12.2003 privind aprobarea achiziţionării a 27 bucăţi tramvaie de la Havag Halle din Germania

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.450/16.12.2003 privind aprobarea achiziţionării a 27 bucăţi tramvaie de la Havag Halle din Germania

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere "Lista obiectivelor de investiţii din patrimoniul public administrate de RATEC Iaşi pe anul 2003 cu finanţare din fonduri alocate de la bugetul local" înregistrată cu nr.9975/31.07.2003, la poziţia C1 - Alte cheltuieli de investiţii - Achiziţii mijloace fixe - Tramvaie, s-a aprobat achiziţia a 27 bucăţi tramvaie în valoare totală de 975.448 mii lei;

            Având în vedere că din întreaga valoare de 975.448 mii lei cu care s-a deschis finanţarea la acest obiectiv s-au decontat 709.792 mii lei, mai puţin cheltuieli de punere în funcţiune în valoare de 265.656 mii lei.

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice pentru modificarea art.2 din HCL nr.450/16.12.2003 în sensul efectuării cheltuielilor de punere în funcţiune pentru achiziţionarea 27 bucăţi tramvaie de la Havag - Halle din Germania;

            Având în vedere Expunerea de motive pentru modificarea art.2 din H.C.L.nr.450/16.12.2003 în sensul efectuării cheltuielilor de punere în funcţiune pentru achiziţionarea 27 bucăţi tramvaie de la Havag - Halle din Germania;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentul propus de doamna Carp Petra - consilier municipal;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică art.2 din HCL nr.450/16.12.2003 în sensul efectuării cheltuielilor de punere în funcţiune pentru achiziţionarea 27 bucăţi tramvaie de la Havag - Halle din Germania, în valoare de 265.656 mii lei din fonduri alocate de la bugetul local.

            Art.2 Direcţie Economică, Direcţia Tehnică şi Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.601

din 10 noiembrie 2003