Hotărârea nr. 6/2003

HOTARARE privind aporobarea Planului Urbanistic Zonal - Lotizari Dealul Bucium Locuinte

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOT|R+RE

privind aporobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotiz\ri Dealul Bucium, Locuin]e

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Ia[i;

            Av=nd `n vedere referatul de specialitate `ntocmit de Serviciul de Arhitectur\ [i Urbanism;

            Av=nd `n vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizat\ `n 1996, modificat\ [i completat\ `n 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea execut\rii construc]iilor [i Ordinul 943/2001 cuprinz=nd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Av=nd `n vedere prevederile Ordinului 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare a PUZ;

            Av=nd `n vedere rapoartele de avizare `ntocmite de:

- Comisia economico – financiar\;

- Comisia juridic\ [i de disciplin\;

- Comisia de amenajarea teritoriului;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administra]ia public\ local\;

 

HOT|R|{TE:

 

            Art.1 Se aprob\ Planul Urbanistic Zonal – Lotiz\ri Dealul Bucium, Locuin]e.

            Art.2 Se aprob\ extinderea intravilanului municipiului Ia[i cu zona cuprins\ `ntre DE 114, DE5799; DE 5054 [i DCL 4003. Suprafa]a terenului studiat\ prin PUZ este de 14,38 ha.

            Art.3 Primarul Municipiului Ia[i [i Serviciile de Specialitate vor duce la `ndeplinire prevederile prezentei hot\r=ri.

 

 

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                      SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.L\cr\mioara Vernic\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5

din 3 februarie 2003