Hotărârea nr. 599/2003

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Cotin Viorica din Iaşi str.Hlincea nr.9 bl.1055 sc.C ap.2.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila

Cotin Viorica din Iaşi, str.Hlincea nr.9,bl.1055,sc.C,ap.2.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţelor locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 968.219 lei şi a penalităţilor în sumă de 129.848 lei stabilite la data de 30.09.2003 şi a celor ce se vor calcula până la data aprobării prezentei hotărâri.

            Art.2 Eşalonarea la plata impozitului restant în sumă de 1.733.229 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru a se duce la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.599

din 10 noiembrie 2003