Hotărârea nr. 591/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă individuală - în Iaşi str.Podişului nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă individuală - în Iaşi, str.Podişului nr.1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.889 din 14.03.2003;

            Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 07.07.2003;

            Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

            Având în vedere Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive - "construire locuinţă individuală" - în Iaşi, str.Podişului nr.1 (Anexa 1).

            Art.2 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu ţine loc de Autorizaţie de Construire.

            Art.3 Se aprobă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

            Art.4  Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.591

din 10 noiembrie 2003