Hotărârea nr. 589/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. 24 / 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

 privind modificarea si completarea H.C.L. 24 / 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere art.3 alin.1, art.25, art.38 alin.2 lit.w, art.68 alin.1 lit.t din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

In conformitate cu prevederile Legii nr.650 / 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 99 / 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă ;

În conformitate cu prevederile H.G. 333 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 99 / 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

In temeiul prevederilor H.G. nr. 1278 / 2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 36 / 2002 privind impozitele si taxele locale;

Avand in vedere prevederile prevederile H.C.L. 184 / 2002 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, amenzilor si a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al municipiului Iasi pentru anul 2003;

Avand în vedere prevederile H.C.L. 24/2003;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Conţinutul articolului 2  din H.C.L 24 / 2003 va fi: Serviciul Privatizare şi Asistenţa Afacerilor din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi va elibera un acord de funcţionare pentru persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor în zonele publice ale municipiului Iaşi, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent sau, după caz, sezonier, în conformitate cu Legea 650 / 2002 pentru aprobarea O.G. 99 / 2000.

Art.2  Acordul de funcţionare va fi conform modelului anexat şi se va elibera pe baza următoarelor acte : cerere tip, certificatul de înregistrare cu anexa pentru punctul de lucru, actul de deţinere al spaţiului.

            Art.3 Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare este stabilita anual prin hotărîrea Consiliului Local.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Secretariatului Tehnic al Cosiliului Local tuturor celor interesati.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,
cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.589

din 10 noiembrie 2003