Hotărârea nr. 588/2003

HOTĂRÂRE privind unele reglementari in transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere

MUNICIPIUL IASI                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 privind unele reglementari in transportul de persoane in regim de taxi

si in regim de inchiriere

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere art.38 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

Având în vedere prevederile Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim taxi şi în regim de închiriere;

Având în vedere Ordinul nr. 275 / 18.06.2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

Având în vedere amendamentul propus de domnul Cîrlan Dan - consilier municipal;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Limita numărului maxim de autorizaţii taxi permanente va fi de 1800, din care :

-numărul maxim de autorizaţii  taxi pentru taximetriştii independenţi va fi de 600 ;

-numărul maxim de autorizaţii  taxi pentru operatorii de transport va fi de 1200 ;

         Modificarea numărului maxim de autorizaţii taxi permanente se poate face în condiţiile legii prin hotărâre a Consiliului Local ;

Art.2 După 01.01.2004, Serviciul Privatizare şi Asistenţa Afacerilor va începe procedura de eliberare pentru:

1.autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pentru operatorul de transport taxi în baza următoarelor documente valabile :

-copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului al operatorului de transport ca agent economic, persoană juridică ;

-codul fiscal al agentului economic ;

-copie de pe licenţa de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filială, sucursală sau punct de lucru din alt judeţ, eliberată de către agenţia Autorităţii Rutiere Române din judeţul unde operatorul are sediul ;

-copii ale licenţelor de execuţie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenţa de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, după caz, valabilă pentru localitatea respectivă, numită localitate de autorizare ;

-copii de pe contractele individuale de muncă ale conducătorilor auto utilizaţi în localitatea de autorizare, angajaţi pe perioadă nedeterminată, vizate de autoritatea publică competentă ;

-copii de pe atestatele profesionale ale conducătorilor auto angajaţi ca taximetrişti ;

-dovada că toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi autorizat conform legii (contract de dispecerizare);

-recomandarea din partea Camerei taximetriştilor, ca filială a Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România, sau din partea filialei unei asociaţii profesionale reprezentative existente, ce se eliberează gratuit.

2.autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pentru taximetristul independent în baza următoarelor documente valabile :

-copie de pe autorizaţia eliberată pentru executarea unei activităţi economice, conform Legii nr. 507 / 2002 şi certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;

-copie de pe licenţa taxi, eliberată de către agenţia Autorităţii Rutiere Române din judeţul de domiciliu sau reşedinţă ;

-copie de pe licenţa de execuţie pe vehicul autovehiculul utilizat, deţinut în proprietate sau cu contract de leasing, eliberată de agenţia Autorităţii Rutiere Române ;

-copie de pe atestatul de pregătire profesională valabil ;

-dovada că taximetristul este deservit de un dispecer taxi autorizat conform legii (contract de dispecerizare) ;

-recomandarea din partea Camerei taximetriştilor, ca filială a Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România, sau din partea filialei asociaţiei profesionale reprezentative existente, ce se eliberează gratuit.

3.autorizaţia taxi în baza următoarelor documente valabile :

-licenţa de execuţie pe vehicul valabilă ;

-copia de pe asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autovehiculul aflat sub autorizaţia taxi, pentru întreaga durată de valabilitate a acesteia ;

-copia certificatului de înmatriculare şi cartea de identitate ale vehiculuilui ;

Art.3 Autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani cu vizarea anuală ;

Art.4 Autorizaţia taxi se eliberează anual cu vizarea trimestrială ;

Art.5 Taxele se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Local. Taxele pentru anul 2004 se stabilesc astfel:

a. pentru operatorii de transport :

-taxa pentru autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi viza anuală a acesteia - 10.000.000 lei ;

-taxa pentru autorizatia taxi - 4.000.000 lei.

b. pentru taximetriştii independenţi :

-taxa pentru autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi viza anuală a acesteia - 4.000.000 lei ;

-taxa pentru autorizatia taxi - 4.000.000 lei ;

Taxa pentru autorizaţia taxi se poate achita trimestrial (1.000.000 lei / trimestru) în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui trimestru.

În cazul în care această taxă nu este achitată la termenul stabilit se percepe o penalizare în conformitate cu reglementările legale în materia creanţelor bugetare.

În cazul în care taxa trimestrială pentru autorizaţia taxi nu se achită în primele 30 de zile ale fiecărui trimestru, autorizaţia taxi devine nulă ;

Art.6 Dacă numarul solicitarilor pentru eliberarea autorizaţiei taxi este mai mare decât numărul maxim stabilit, criteriile de departajare se vor stabili prin hotărâre a Consiliului Local în conformitate cu prevederile Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim taxi şi în regim de închiriere şi a normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003 ;

Art.7 Valabilitatea autorizaţiilor taxi din trimestrul IV / 2003 se prelungeşte în trimestrul I / 2004 pâna la obţinerea autorizaţiei taxi permanente ;

Art.8 Indicatoarele marcate vor fi aplicate anual în conformitate cu art.12, alin.1 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003, conform modelului prezentat, iar din comisia de licitaţie pentru achiziţionarea acestor indicatoare va face parte şi un reprezentant din partea Camerei taximetriştilor, ca filială a Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România, sau din partea filialei unei asociaţii profesionale reprezentative existente.

Schimbarea anuală a indicatorului se va face în prezenţa reprezentantului Primăriei Municipiului Iaşi, reprezentantului Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România, sau din partea filialei unei asociaţii profesionale reprezentative existente şi a operatorului de transport sau a taximetristului independent.

Indicatoarele marcate se aplică pe cele două portiere spate sub banda şah.

Costul indicatoarelor marcate este suportat se Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Art.9 Personalizarea operatorului de transport şi / sau dispeceratului se va putea face prin aplicarea unui colant, în format A3, pe fiecare capotă a autovehiculului, conform modelului.

Colantele cu tarifele se vor aplica pe cele două portiere faţă sub banda şah, conform modelului ;

Art.10 Modelul casetei taxi se va aproba de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Art.11 Accesul taxiurilor în locurile publice de aşteptare va fi gratuit, cu excepţia parcărilor cu plată ;

Art.12 Locurile de aşteptare a taxiurilor vor fi stabilite de Direcţia Tehnică şi vor fi aprobate de Comisia de Circulaţie şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Art.13 Autovehiculele taxi vor fi vopsite în culoarea galben 48 cu toate înscrisurile prevăzute de Legea nr. 38 / 2003 într-un sistem unitar stabilit prin H.C.L.;

Art.14 Controlul activităţii taxiurilor pe traseu se va face de către persoanele împuternicite ale Primarului;

Art.15 Autorizaţia taxi se poate suspenda pentru o perioadă de 1 - 3 luni;

Suspendarea autorizaţiei taxi se face dupa depunerea la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Iaşi a notificării cu prezentarea dovezilor (certificat medical, dovadă de la poliţie) ;

Art.16 Eliberarea unui duplicat după autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi sau după autorizaţia taxi se face în urma achitării taxe de 500.000 lei;

Art.17 Pierderea sau deteriorarea indicatoarelor marcate duce la anularea autorizaţie taxi;

Art.18 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Secretariatului Tehnic al Cosiliului Local tuturor celor interesati.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.588

din 10 noiembrie 2003