Hotărârea nr. 587/2003

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul situat în Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58 în suprafaţă de 71 63 mp. trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Brateş nr.11 în suprafaţă de 288 00 mp. proprietatea numiţilor Lupuţoc Gheorghe Brehuescu Cristina Herţanu Olga Lupuţoc Florea şi Bumbac Eugenia cu un teren situat în Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58 în suprafaţă de 71 63 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul situat în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58, în suprafaţă de 71,63 mp., trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi, str.Brateş nr.11, în suprafaţă de 288,00 mp., proprietatea numiţilor Lupuţoc Gheorghe, Brehuescu Cristina, Herţanu Olga, Lupuţoc Florea şi Bumbac Eugenia, cu un teren situat în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58, în suprafaţă de 71,63 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.12368/2003 prin care dl.Lupuţoc Gheorghe, solicită în numele moştenitorilor un schimb de teren între Consiliul Local Municipal Iaşi situat în Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58, în suprafaţă de 71,63 mp., şi un teren proprietatea numiţilor Lupuţoc Gheorghe, Brehuescu Cristina, Herţanu Olga, Lupuţoc Floarea şi Bumbac Eugenia, în suprafaţă de 288 mp., situat în str.Brateş nr.11;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

 - Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            Având în vedere amendamentul propus de domnul Rotaru Dragoş Virgil - consilier municipal;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul situat în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58, în suprafaţă de 71,63 mp.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 71,63 mp.teren, situat în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58.

            Art.3 Se aprobă schimbul de terenuri astfel că:

- terenul în suprafaţă de 71,63 mp., situat în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, devine proprietatea numiţilor Lupuţoc Gheorghe, Brehuescu Cristina, Herţanu Olga, Lupuţoc Florea şi Bumbac Eugenia.

- terenul în suprafaţă de 288,00 mp., situat în Iaşi, str.Brateş nr.11, proprietatea numiţilor Lupuţoc Gheroghe, Brehuescu Cristina, Herţanu Olga, Lupuţoc Florea şi Bumbac Eugenia, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.4 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor astfel încât:

- terenul în suprafaţă de 71,63 mp., situat în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58, aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, are o valoare unitară de 3.040.000 lei/mp. sau 81,70 Euro, valoarea totală fiind de 217.755.200 lei sau 5852,17 EURO.

- terenul în suprafaţă de 288,00 mp., situat în Iaşi, Str.Brateş nr.11, proprietatea numiţilor Lupuţoc Gheorghe, Brehuescu Cristina, Herţanu Olga, Lupuţoc Florea şi Bumbac Eugenia, are o valoare unitară de 776.300 lei/mp.sau 20,89 Euro/mp., valoarea totală este de 223.574.400 lei sau 6016,32 Euro.

            Art.5 Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri în formă autenitică vor fi suportate de numiţii Lupuţoc Gheorghe, Brehuescu Cristina, Herţanu Olga, Lupuţoc Florea şi Bumbac Eugenia.

            Art.6 Contractul va fi încheiat fără pretenţii de sultă.

            Art.7 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.587

din 10 noiembrie 2003