Hotărârea nr. 585/2003

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 72 mp.situat în Iaşi Str.Frumoasa în spatele blocurilor 646 şi 648 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice în vederea amplasării unui număr de 4(patru)garaje

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE
privind completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 72 mp.situat în Iaşi, Str.Frumoasa, în spatele blocurilor 646 şi 648, conform planului anexat, precum şi organizarea unei licitaţii publice în vederea amplasării unui număr de 4(patru)garaje

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.53441/13.08.2003, prin care dl.Baraboi Mihai cu domiciliul în Iaşi - str.Carpaţi nr.17, bl.654, sc.A, et.1, ap.5, solicită organizarea unei licitaţii publice în vederea amplasării unui garaj;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.2382/26.06.2003;

Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-  Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 72 mp., situat în Iaşi, str.Frumoasa, în spatele blocurilor 646 şi 648, conform planului anexat.

Art.2 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 4(patru) amplasamente, în vederea construirii a patru garaje pe terenul în suprafaţă de 72 mp., situat în Iaşi, str.Socola în spatele blocurilor 646 şi 648, conform planului de situaţie anexat.

Art.3 Preţul de pornire la licitaţie va fi de 142.000 lei/lună/amplasament conform HCLM nr.13/2003. Suprafaţa unui amplasament este de 18,00 mp. Teren.

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.