Hotărârea nr. 578/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă şi funcţiuni complementare - în Iaşi Str.Otilia Cazimir nr.13

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă şi funcţiuni complementare - în Iaşi, Str.Otilia Cazimir nr.13

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.488/14.02.2003;

            Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism nr.49924 din 25.07.2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul nr.943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "construire locuinţă şi funcţiuni complementare" str.Otilia Cazimir nr.13. (Anexa 9).

            Art.2 Avizele şi studiile solicitate prin Certificatul de urbanism pentru Autorizaţia de construire se vor obţine de către beneficiar.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.578

din 10 noiembrie 2003