Hotărârea nr. 576/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amplasare staţie de distribuţie G.P.L. împrejmuire şi consolidare teren construire spălătorie auto magazin piese auto atelier montare instalaţii G.P.L. amplasare copertină pe teren concesionat - în Iaşi str.Aurel Vlaicu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amplasare staţie de distribuţie G.P.L., împrejmuire şi consolidare teren, construire spălătorie auto, magazin piese auto, atelier montare instalaţii G.P.L., amplasare copertină pe teren concesionat - în Iaşi, str.Aurel Vlaicu

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.2531 din 03.07.2003;

            Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism nr.34014 din 22.05.2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul nr.943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere amendamentul propus de către domnul Carapanu George - consilier municipal;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive - "Amplasare staţie de distribuţie G.P.L., împrejmuire şi consolidare teren, construire spălătorie auto, magazin piese auto, atelier montare instalaţii G.P.L., amplasare copertină pe teren concesionat - în Iaşi, str.Aurel Vlaicu. (Anexa 9).

            Art.2 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu ţine loc de Autorizaţie de Construire.

            Art.3 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.576

din 10 noiembrie 2003