Hotărârea nr. 572/2003

HOTĂRÂRE privind virarea de credite de la capitolul 59.02.34 "Subvenţii" la capitolul 51.02.20 "Autorităţi publice - cheltuieli materiale"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind virarea de credite de la capitolul 59.02.34 "Subvenţii" la capitolul 51.02.20 "Autorităţi publice - cheltuieli materiale"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 art.18 aliniatul 2;

            Având în vedere Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, prevenirea şi combaterea corupţiei;

            Având în vedere prevederile O.G.81/2001 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie;

            Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.74134/07.11.2003 întocmit de serviciul resurse umane;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă virarea de credite de la capitolul 59.02.34 "Subvenţii" - Ateneul Tătăraşi la capitolul 51.02.20 "Autorităţi Publice" - cheltuieli materiale articolul 30.01. "Calificare, perfecţionare şi specializare profesională a salariaţilor" cu suma de 16.000.000 lei reprezentând taxă de înscriere pentru 16 salariaţi (respectiv 1.000.000 lei/pers.) şi cu echivalentul în lei a 10.000 euro (aproximativ 400.000.000 lei) reprezentând taxă şcolarizare la cursurile postuniversitare organizate de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" şi Universitatea "Al.I.Cuza". Prezenta hotărâre are valabilitate începând cu data prezentei.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi pentru a semna contractele cu instituţiile menţionate.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Resurse Umane şi Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Iaşi, pentru aplicare şi ducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.572

din 10 noiembrie 2003