Hotărârea nr. 571/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării planului de investiţii al S.C."CET IASI"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării planului de investiţii al S.C."CET IASI"S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

            Având în vedere raportul de specialitate întocmit de CET Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1012/22.08.2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003 pentru realizarea unor lucrări de modernizare şi retehnologizare a centralelor termice aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, publicată în M.O. nr.629/3.09.2003 prin care s-a dispus alocarea unei sume pentru modernizarea şi retehnologizarea S.C."CET IASI"S.A.Iaşi;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

            In temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea planului de investiţii al S.C."CET IASI"S.A. prin distribuirea celor 30 miliarde lei alocate de la bugetul de stat prin H.G.nr.1012/22.08.2003.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, S.C."CET IASI" S.A., D.F.P.L. din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.571

din 10 noiembrie 2003