Hotărârea nr. 569/2003

HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 6.000.000 mii lei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 6.000.000 mii lei

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.67187/10.10.2003 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi prin care se comunică influenţele la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate Consiliului Local Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.68345/16.10.2003 a Primăriei Municipiului Iaşi către Consiliul Judeţean Iaşi prin care se comunică repartizarea sumei de 6.000.000 mii lei;

            Având în vedere dispoziţiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.70598/27.10.2003 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificatv al d-lui primar;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia economico - financiară;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 astfel:

- "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutoare sociale şi asistenţi personali"34.02.02                                                                -    6.000.000 mii lei;

 

- "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energie termică" - 34.02.03                                            -108.106.000 mii lei;

 

- "Sume defalcate din TVA pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energie termică"33.02.02                                                                 -108.106.000 mii lei;

 

- "Ajutoare sociale" 60.02.09                                                    -    2.500.000 mii lei;

 

- "Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav"

60.02.47                                                                                  -    3.500.000 mii lei;

 

 

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei Economice şi Direcţiei de Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.569

din 10 noiembrie 2003