Hotărârea nr. 567/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spaţiu comercial - în Iaşi Străp.Silvestru nr.13 bl.E sc.A ap.13

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spaţiu comercial - în Iaşi, Străp.Silvestru nr.13,bl.E,sc.A,ap.13

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de urbanism nr.1426 din 15.04.2003;

            Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism nr.49962 din 15.04.2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de amenajarea teritoriului;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive - "EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL" în Iaşi, str.Străp.Silvestru nr.13, bl.E, sc.A, ap.13 (Anexa 9).

            Art.2 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu ţine loc de Autorizaţie de Construire.

            Art.3 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.567

din 10 noiembrie 2003