Hotărârea nr. 566/2003

HOTĂRÂRE privind revenirea la destinaţia iniţială de locuinţă a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Sărărie nr.68

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind revenirea la destinaţia iniţială de locuinţă a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Sărărie nr.68

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.16635/25.09.2003 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă revenirea la destinaţia iniţială de locuinţă a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, în suprafaţă totală de 56,43 mp., de la adresa : Iaşi, str.Sărărie nr.68.

            Art.2 Spaţiul va trece în administrarea Serviciului Gestionare Fond Imobiliar de Stat.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la DAPPP.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.566

din 10 noiembrie 2003