Hotărârea nr. 564/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.138/31.03.2003 de atribuire în folosinţă gratuită R.A.D.E.T.-ului Iaşi a unor spaţii din imobilul situat în şos.Naţională nr.43 aflat în patrimoniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.138/31.03.2003 de atribuire în folosinţă gratuită R.A.D.E.T.-ului Iaşi a unor spaţii din imobilul situat în şos.Naţională nr.43 aflat în patrimoniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de DAPPP;

            Având în vedere HCL nr.138/31.03.2003 privind atribuirea în folosinţă gratuită R.A.D.E.T.-ului Iaşi a unor spaţii din imobilul situat în şos.Naţională nr.43;

            Având în vedere adresa nr.56363/25.09.2003 a R.A.D.E.T.Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.139/31.03.2003 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Iaşi, reactualizat;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu art.46 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică Anexa I din HCL nr.138/31.03.2003 conform Anexei I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primar şi serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.564

din 10 noiembrie 2003