Hotărârea nr. 561/2003

HOTĂRÂRE,privind alocarea sumelor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru organizaţiile studenţeşti din Iaşi,până la 300 milioane pentru proiecte eligibile

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumelor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru organizaţiile studenţeşti din Iaşi, până la 300 milioane pentru proiecte eligibile

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Protocolul nr.71492/29.10.2003 încheiat între Primăria Municipiului Iaşi şi Organizaţiile Studenţeşti din Iaşi prin care s-a convenit alocarea sumei de 300 milioane lei pentru proiectele eligibile ale Organizaţiilor Studenţeşti;

            Având în vedere dispoziţiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.72029/30.10.2003 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea sumelor din bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru organizaţiile studenţeşti din Iaşi, până la 300 milioane lei pentru proiecte eligibile.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.561

din 10 noiembrie 2003