Hotărârea nr. 56/2003

HOTARARE privind aprobarea Organigramei si Statului de functii a Directiei Crese Iasi pe anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Organigramei si Statului de functii a Directiei Crese Iasi

pe anul 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere art.38 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere Legea bugetului de stat din anul 2002 prin care se stabileste trecerea creselor in subordinea Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            Avand in vedere amendamentul propus in sensul excluderii posturilor vacante din Organigrama si Statul de functii al Directiei de Crese Iasi;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Organigrama si Statul de Functii a Directiei Crese Iasi pentru anul 2003 – cu numarul existent de personal - conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 1.01.2003.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.56

din 3 februarie 2003