Hotărârea nr. 559/2003

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea actului constitutiv al S.C. CITADIN S.A. aprobat prin HCL nr. 419 din 25.11.2002 Consiliul Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI                                     

CONSILIUL LOCAL                      

                                  

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea actului constitutiv al S.C. CITADIN S.A.

aprobat prin HCL nr. 419 din 25.11.2002

Consiliul Local Municipal Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2002 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 387/2002 pentru înfiinţarea noii Direcţii de Servicii Publice Municipale;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 387/2002 pentru reorganizarea „CITADIN” - D.S.P.M. în societate comercială pe acţiuni;

Având in vedere raportul de avizare întocmit de: Comisia economico - financiara;

In temeiul art. 38, al.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Art. 22 din actul constitutiv al SC "CITADIN" SA va avea urmatoarea formulare:

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie alcătuit din administratori numiţi prin hotărâre de către acţionarul unic - Consiliul Local al Municipiului Iaşi - pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, în următoarea componenţă:

 

NECULAU CATALIN - nascut la data de 07.08.1970 in localitatea IASI, domiciliat in localitatea IASI , str. Vasile Lupu, nr.100 B, Bl. G3, et.8, ap.52, legitimat cu BI seria DA nr. 912257, CNP 1700807221211

 

SOROCEANU VALENTIN - nascut la data de 26.01.1949 in localitatea TECUCI, jud. GALATI, domiciliat in localitatea IASI, bd. Alexandru cel Bun, nr.40, bl.D3, sc.E, et.4, ap.13, legitimat cu BI seria GN nr. 457696, CNP 1490126227797

 

ISOPESCU DORINA - nascut la data de 06.12.1958 in localitatea IASI, domiciliat in localitatea IASI, str. Primaverii, nr.19, bl.D2, sc.A, ap.16, legitimat cu BI seria MX nr. 263695, CNP 2581206227782

 

TEODORESCU MIHAI - nascut la data de 24.10.1944 in localitatea PETROSANI, jud. HUNEDOARA, domiciliat in localitatea IASI, str. Sf. Lazar, nr.1, bl. Ghica Voda, sc. 1B, et. 5, ap. 21, legitimat cu C.I. seria MX nr. 060270, CNP 1441024227781

 

BULGARIU CATALIN - nascut la data de 13.09.1973 in localitatea BOTOSANI, domiciliat in localitatea IASI, sos. Nationala, nr. 180, bl. A3, sc. B, et. 2, ap. 7, legitimat cu C.I. seria MX nr. 025708, CNP 1730913070033

Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, A.G.A. va alege un nou administrator.

Perioada pentru care va fi ales noul administrator va fi egală cu perioada care a mai rămas până la expirarea mandatului administratorului care a luat locul vacant. Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte care deţine şi funcţia de director general al societăţii şi de un vicepreşedinte. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în limitele competenţelor şi răspunderilor stabilite de A.G.A.

La prima şedinţă Consiliul de Administraţie îşi alege un vicepreşedinte şi un secretar fie din membrii săi fie din afara acestuia.

Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din membrii săi dar cel puţin o dată pe lună.

La şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.

Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite de acesta pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 10 zile înainte. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al şedinţei care se semnează de cel ce a condus şedinţa şi de secretar şi se înregistrează într-un registru parafat şi sigilat de preşedinte.

Pentru ca hotărârile Consiliului de Administraţie să fie validate este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administraţie.

Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Consiliul de administraţie poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor membrii ai săi sau poate recurge la experţi în vederea soluţionării unor probleme speciale.

In relaţia cu terţii societatea este reprezentată de către preşedintele Consiliului de Administraţie sau de înlocuitorul său pe baza şi în limitele împuternicirii date de Adunarea Generală a Acţionarului.

Membrii Consiliului de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiunile sau abaterile de la dispoziţiile legale, pentru încălcarea clauzelor statutare sau greşeli în administrarea societăţii.

Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie si ale secretarului vor fi stabilite de A.G.A.

Consiliul de Administraţie va putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limitele competenţelor ce i se conferă.

Fiecare administrator, înainte de exercitarea acestei calităţi, va depune o garanţie pentru administraţia sa, stabilită de A.G.A. care nu poate fi mai mică decât valoare a 20 de acţiuni.

Dacă garanţia nu va fi depusă înainte de intrarea în funcţiune administratorul e considerat demisionat.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administraţie persoanele care potrivit legii, aceştia sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau care sunt în relaţii comerciale directe precum şi cei care se găsesc în situaţiile de incompatibilitate prevăzută de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor dacă au avut cunoştinţă de neregularităţile săvârşite de aceştia şi nu le denunţă cenzorilor.

Răspunderea administratorilor pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se extinde şi la administratorul care şi-a exprimat şi şi-a înregistrat în registru deciziilor Consiliului de Administraţie împotrivirea lui şi a făcut cunoscut în scris cenzorilor.

Administratorii care nu au fost prezenţi la şedinţele în care s-au luat decizii nelegale, vor rămâne şi ei răspunzători dacă în termen de o lună nu şi-au exprimat opunerea în registrul deciziilor şi nu au informat cenzorii.

Administratorul care într-o anumită operaţiune are direct sau indirect interese contrare atât el cât şi soţia sau rudele şi afinii până la gradul IV cu societatea, este obligat să încunoştiinţeze pe ceilalţi administratori şi pe cenzori şi să participe la deliberarea care priveşte acea operaţiune. La şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.

 

Art.2. - Prezenta hotarare va fi comunicata CITADIN - D.S.P.M. si celorlalte servicii interesate pentru aducerea la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 SECRETAR,

cons. Constantin Adăscăliţei                                  cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.559

din 10 noiembrie 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL

SOCIETĂŢII COMERCIALE PE ACŢIUNI

 

 

„CITADIN”

 

 

 

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, EMBLEMA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

 

 

Art. 1.  - DENUMIREA SOCIETATII.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata in 1998 şi a H.C.L. nr. 366/28.10.2002 ia fiinţă societatea comercială pe acţiuni având denumirea de S.C. „CITADIN” S.A.

In toate documentele emanate de societate, denumirea societăţii „CITADIN” va fi precedată de cuvintele „societate comercială sau iniţialele „S.C.” şi urmată de cuvintele „societate pe acţiuni” sau iniţialele „S.A.” precum şi de celelalte informaţii cerute de lege în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni: capitalul social, sediul, numărul de înregistrare, codul unic de înregistrare la O.R.C., precum şi numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea.

 

Art. 2. - EMBLEMA

Emblema S.C. „CITADIN” S.A. Iaşi reprezintă firma scrisa cu litere albastre si iniţiala înfrumuseţată cu un desen.

 

Art. 3. - Modificarea denumirii societăţii şi/sau a emblemei se poate realiza numai prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

 

Art. 4. - FORMA JURIDICA A SOCIETATII.

S.C. „CITADIN” S.A. este societate pe acţiuni fiind persoana juridică română a cărui capital social iniţial aparţine integral Consiliului Local Municipal Iaşi.

S.C. „CITADIN” S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române şi a prezentului Statut.

Modificarea formei juridice se poate realiza numai prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor cu respectarea condiţiilor şi a formalităţilor prevăzute de lege.

 

Art. 5. - SEDIUL SOCIETATII

Sediul administrativ S.C. „CITADIN” S.A. Iaşi este în Municipiul Iaşi, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 32A şi va putea fi schimbat la oricare altă adresă numai prin Hotărârea Generală a Acţionarilor.

Societatea poate înfiinţa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, depozite, puncte de lucru, ateliere, garaje, precum şi alte unităţi fără personalitate juridică pe teritoriul ţării cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 

Art. 6. - DURATA SOCIETATII

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată şi începe cu data înregistrării la Registrul Comerţului.

 

 

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

 

 

Art. 7. - SCOPUL SOC IETATII

Scopul societăţii este asigurarea bunei gospodăriri pentru întreţinerea străzilor, a pasajelor rutiere, construirea, modernizarea şi reparaţia acestora, realizarea în condiţii optime şi de calitate a lucrărilor serviciilor şi produselor în domeniul construcţiilor de străzi precum şi în alte domenii precizate în prezentul statut.

 

Art. 8. - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul principal de activitate al S.C. „CITADIN” S.A. Iaşi, conform C.A.E.N. îl constituie:

 

DOMENIUL: CONSTRUCTII

  451 -

ORGANIZAREA DE SANTIERE SI PREGATIREA TERENULUI

4523 -

Constructii de autostrazi, drumuri, nerodroame si baze sportive.

 

Obiectul secundar de activitate conform C.A.E.N. îl constituie:

A

DOMENIUL CONSTRUCTII

451 -

DEMOLAREA CONSTRUCŢIILOR, TERASAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIERE

4511 -

Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere

 

452 -

CONSTRUCTII DE CLADIRI SAU PARTI ALE ACESTORA

4521 -

Constructii de cladiri si lucrări de geniu civil

4522 -

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4525 -

Alte lucrări speciale de construcţii

 

453 -

LUCRARI DE INSTALATII PENTRU CLADIRI

4531 -

Lucrări de instalaţii electrice

4532 -

Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă

4533 -

Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare

4534 -

Alte lucrări de instalaţii

 

454 -

LUCRARI DE FINISARE

4541 -

Lucrări de ipsoserie

4542 -

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4543 -

Lucrări de pardosire şi placare a peretilor

4544 -

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4545 -

Alte lucrări de finisare

 

 

455 -

INCHIRIEREA UTILAJELOR DE CONSTRUCTI SI DEMOLARE CU PERSONAL DE DESERVIRE AFERENT

4550 -

Inchirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personal de deservire aferent

 

B

DOMENIUL: PRODUCTIE

142 -

EXTRACŢIA NISIPULUI SI ARGILEI

1421 -

Extractia pietrisului si nisipului

 

266 -

FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON, CIMENT SI IPSOS

2661 -

Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii

2663 -

Fabricarea betonului

2664 -

Fabricarea mortarului

 

284 -

FABRICAREA PRODUSELOR METALICE OBTINUTE PRIN DEFORMARE PLASTICA: METALURGIA PULBERILOR

2840 -

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

 

286 -

PRODUCTIA DE UNELTE SI ARTICOLE DE FIERARIE

2862 -

Fabricarea uneltelor de mână

 

C

DOMENIUL: COMERT

502 -

INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR

5020 -

Intreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

D

DOMENIUL: SERVICII

602 -

ALTE TRANSPORTURI TERESTRE

6024 -

Transporturi rutiere de mărfuri

 

631 -

MANIPULARI SI DEPOZITARI

6311 -

Manipulari

6312 -

Depozitări

 

702 -

INCHIRIEREA SI SUBINCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU INCHIRIATE

7020 -

Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 

747 -

ACTIVITATI DE INTRETINERE SI CURATARE A CLADIRILOR

7470 -

Activităţi de întreţinere şi curatare a clădirilor

 

900 -

ELIMINAREA DESEURILOR SI A APELOR UZATE; SALUBRITATE SI ACTIVITATI SIMILARE

9003 -

Salubritate, depoluare si activitati similare (indepartarea zapezii)

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. PATRIMONIUL. ACTIUNI.

 

 

Art. 9. - CAPITALUL SOCIAL

Societatea are un capital social de 15.900.000.000 lei împărţit în 159.000 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 100.000 lei fiecare.

Capitalul social este format din 15.896.800.000 lei aport in natura conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv si cuprinde bunuri aparţinând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, conform anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 139 / 31.03.2003, în calitate de acţionar unic al S.C. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" - D.S.P.M. conform contractelor de vânzare-cumpărare si 3.200.000 lei aport in numerar.

Capitalul social cuprinde bunuri aparţinând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iaşi în calitate de acţionar unic al S.C. „CITADIN” S.A. Iaşi si bunuri ale "CITADIN" - D.S.P.M. 

Acţionarul unic va deţine în totalitate 159.000 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 lei.

 

Art. 10. - PATRIMONIUL

Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de obligaţii personale ale acţionarului. Creditorii acţionarului pot formula pretenţii doar asupra părţii din profitul societăţii comerciale ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau cotei părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii comerciale, efectuate în condiţiile legii şi a prezentului act constitutiv.

 

Art. 11. - ACTIUNILE

Acţiunile sunt nominative şi vor purta timbrul sec al societăţii şi semnătura administratorului (administratorilor).

Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde elementele prevăzute de lege: denumirea şi durata societăţii, numărul din Registrul Comerţului sub care se află înmatriculată societatea, Monitorul Oficial în care s-a făcut publicarea, capitalul social, numărul acţiunilor, numărul de ordine, denumirea şi sediul acţionarului unic.

Acţiunile sunt indivizibile.

Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele Consiliului de Administraţie. Acest registru se va păstra la sediul societăţii comerciale sub îngrijirea secretariatului Consiliului de Administraţie.

 

Art. 12. - CESIUNEA ACTIUNILOR

Cesiunea totală sau parţială a acţiunilor poate fi făcută numai sub supravegherea Consiliului de Administraţie prin înscrierea în registrul acţionarului şi prin menţiunea făcută pe titlu.

Oferta de cesiune trebuie să fie notificată de acţionarul cedent societăţii indicându-se persoana căreia urmează să-i cedeze acţiunea şi condiţiile cesiunii.

 

Art. 13. - PIERDEREA ACTIUNILOR

In cazul pierderii unor acţiuni, acţionarul va anunţa Consiliul de Administraţie şi va face public faptul prin presă, în cel puţin 2 (două) ziare de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul societăţii. După 6 (şase) luni de la publicare societatea va elibera un duplicat al acţiunilor pierdute.

 

Art. 14. - DREPTURI SI OBLIGATII IZVORATE DIN ACTIUNI

Acţiunile subscrise şi vărsate de acţionar conferă acestuia dreptul de a alege, de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum şi a altor drepturi conform prezentului act constitutiv.

Deţinerea acţiunilor probează adeziunea de drept la actul constitutiv.

Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar acţionarul va răspunde în limita valorii acţiunilor pe care le deţine.

Drepturile şi obligaţiile ce izvorăsc din acţiuni urmează acţiunile în cazul în care acţiunile trec în proprietatea altei persoane.

 

Art. 15. - REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea sau majorarea capitalului social va  fi făcută numai pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

1. Capitalul social poate fi majorat prin:

-emiterea de noi acţiuni;

-reevaluarea patrimoniului;

-încorporarea de rezerve, dividende.

Acţiunile nou emise trebuie subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini şi vărsate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

2. Reducerea capitalului social se poate face în baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor numai după epuizarea tuturor posibilităţilor de reîntregire a acestuia cu respectarea minim fixat prin lege, arătându-se motivele pentru care se face reducerea şi modalităţile ce vor fi utilizate.

Reducerea capitalului social va putea fi efectuată prin:

-micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale;

-reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale;

-dobândirea propriilor acţiuni urmată de anularea lor.

Reducerea capitalului social va fi comunicată de către Consiliul de Administraţie comisiei de cenzori cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data întrunirii Adunării Generale a Acţionarilor.

Reducerea capitalului social se va efectua după trecerea a 2 (două) luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.

Integritatea capitalului social va fi verificată trimestrial. In cazul constatării reducerii cu cel mult 20%, Consiliul de Administraţie sau cenzorii vor cere convocarea Adunării Generale a Acţionarilor.

 

 

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

 

 

Art. 16. - Consiliul Local Municipal Iasi, in calitate de unic actionar este reprezentat legal in Adunarea Generala a Actionarilor prin dl. Luca Neculai, nascut la data de 18.09.1949, in satul Dancu, com. Holboca, domiciliul in sat Dancu, com. Holboca, jud. Iasi, legitimat cu BI seria MX nr. 155337, CNP 1490918227817.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al societăţii comerciale, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii sale economice şi comerciale.

Adunările Generale a Acţionarilor pot fi extraordinare şi ordinare şi se vor ţine la locul indicat în convocare.

 

Art. 17. - Adunarea generală ordinară se întâlneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar şi are următoarele atribuţii:

- alege membrii Consiliului de Administraţie, ai comisiei de cenzori şi pe directorul general, le stabileşte remuneraţia cuvenită, îi descarcă de activitate, îi revocă şi se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;

- stabileşte competenţele şi răspunderile Consiliului de Administraţie şi ale comisiei de cenzori;

- dezbate şi aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi după ascultarea raportului Consiliului de Administraţie şi al cenzorilor şi aprobă repartizarea profitului conform legii;

- aprobă şi modifică programele de activitate şi stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe exerciţiul financiar următor;

- hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilesc competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor;

- hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie, a directorului general şi a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societăţii.

 

Art. 18. (1) - Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea acţionarului sau a cenzorilor.

Adunarea generală extraordinară îşi va putea delega competenţele sale Consiliului de Administraţie sau, după caz administratorului unic pentru exercitarea următoarelor atribuţiuni:

- schimbarea sau completarea obiectului de activitate;

- mutarea sediului societăţii;

- emiterea de obligaţiuni.

(2) Adunarea generală extraordinară va avea în exclusivitate următoarele acţiuni:

- mărirea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni;

- prelungirea duratei societăţii;

- schimbarea formei juridice a societăţii;

- fuziunea cu alte societăţii;

- dizolvarea anticipată a societăţii;

- oricare altă modificare a statutului, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare.

 

Art. 19. - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

Adunarea generală este valabil constituită din reprezentanţii desemnaţi de acţionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

(1) Adunarea generală ordinară poate delibera numai dacă reprezentanţii acţionarului unic prezenţi reprezintă cel puţin jumătate din capitalul social.

Hotărârile adunării generale a reprezentanţilor sunt valabile dacă acestea sunt luate de acţionarii prezenţi care deţin majoritatea absolută din capitalul social la prima convocare, sau majoritatea simplă la a doua convocare.

(2) Adunarea generală extraordinară este valabil constituită şi poate lua decizii dacă reprezentanţii prezenţi la prima convocare deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare cel puţin 1/2 din capitalul social.

Adunările generale statutar constituite iau hotărâri cu votul unui număr de reprezentanţi care să reprezinte cel puţin 1/2 din capitalul social la prima convocare şi cel puţin 1/3 din capitalul social la a doua convocare.

(3) Adunările generale a reprezentanţilor acţionarului unic vor fi prezidate de preşedintele Consiliului de Administraţie sau în lipsa acestuia de înlocuitorul său (vicepreşedinte) pe baza împuternicirii emise în acest sens.

Preşedintele Consiliului de Administraţie desemnează un secretar care va verifica prezenţa reprezentanţilor acţionarului unic şi va întocmi procesul verbal al adunării generale.

Procesul verbal se va înscrie într-un registru parafat şi sigilat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.

Cel ce prezidează, deschide şi închide şedinţa, asigură şi discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi şi conducerea în mod organizat a şedinţei.

Dacă la şedinţele adunărilor generale se vor dezbate şi probleme referitoare la raporturile de muncă dintre societate şi salariaţii societăţii pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai salariaţilor.

 

Art. 20. - CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE

Adunările generale sunt convocate de preşedintele Consiliului de Administraţie sau de înlocuitorul acestuia pe baza împuternicirii date de preşedinte.

Adunările generale se convoacă prin publicarea unui anunţ în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul societăţii cu cel puţin 15 zile înainte de ziua fixată, anunţ în care se va preciza data, locul şi ordinea de zi a adunării cu menţiunea problemelor care vor face obiectul dezbaterii. Convocarea mai poate fi făcută direct prin invitaţie individuală în perioada în care Consiliul Local Iaşi este acţionar unic.

Adunarea generală ordinară poate fi convocată şi prin scrisoare recomandată expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată la adresa acţionarului, scrisoare care se va înscrie în registrul acţionarului în cazul în care acţiunile sunt nominative.

De asemeni convocarea adunării generale poate fi făcută şi prin afişare la sediul societăţii a unui anunţ însoţit de convocator respectându-se termenul de 15 zile înainte de termenul fixat pentru şedinţă.

Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

In înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa şi ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare în eventualitatea că cea dintâi nu se va putea ţine.

Adunările generale ordinare sunt convocate cel puţin odată pe an după cel mult 3 luni de la închiderea exerciţiului financiar pentru a examina bilanţul, raportul administratorilor şi raportul cenzorilor şi pentru a stabili programul şi bugetul pe anul în curs.

Consiliul de Administraţie va convoca de îndată adunarea generală extraordinară când acţionarii care deţin cel puţin o treime din capitalul social o cer, la cererea comisiei de cenzori precum şi în cazul în care se constată diminuarea capitalului social cu cel mult 10% timp de 2 ani consecutiv, exceptându-se primii doi ani de la înfiinţare.

Adunarea va avea loc în cel mult o lună de la cerere.

Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nu există nici o opunere, să ţină o adunare generală şi să ia hotărâri competente fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocare.

 

Art. 21. - EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN A.G.A.

Dreptul de vot este exercitat de acţionari proporţional cu numărul acţiunilor pe care le deţin, cu excepţia celor suspendaţi conform legii.

Reprezentarea în adunarea generală se face numai prin procură specială şi numai de alt reprezentant al acţionarului. Procurile vor fi depuse în original şi reţinute de societate şi se va consemna acest fapt în procesul verbal al A.G.A.

Administratorii nu pot vota în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal nici prin mandatar descărcarea gestiunii lor sau o problemă care face referire la persoana sau administraţia sa. Ei pot vota bilanţul, contul de profit şi pierderi când capitalul social deţinut de ei este de cel puţin jumătate din capitalul social, pentru ca prin votul lor să se formeze majoritatea legală.

Hotărârile A.G.A. se iau prin vot deschis.

Hotărârile A.G.A. vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerţului pentru a fi menţionate în registru şi pentru a fi publicate în Monitorul Oficial.

Hotărârile adunării generale luate în limitele legii sunt obligatorii pentru toţi acţionarii inclusiv pentru cei absenţi sau nereprezentaţi.

 

 

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

 

Art. 22. - Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie alcătuit din administratori numiţi prin hotărâre de către acţionarul unic - Consiliul Local al Municipiului Iaşi - pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, în următoarea componenţă:

 

NECULAU CATALIN - nascut la data de 07.08.1970 in localitatea IASI, domiciliat in localitatea IASI , str. Vasile Lupu, nr.100 B, bl. G3, et.8, ap.52, legitimat cu BI seria DA nr. 912257, CNP 1700807221211

 

SOROCEANU VALENTIN - nascut la data de 26.01.1949 in localitatea TECUCI, jud. GALATI, domiciliat in localitatea IASI, bd. Alexandru cel Bun, nr.40, bl.D3, sc.E, et.4, ap.13, legitimat cu BI seria GN nr. 457696, CNP 1490126227797

 

ISOPESCU DORINA - nascut la data de 06.12.1958 in localitatea IASI, domiciliat in localitatea IASI, str. Primaverii, nr.19, bl.D2, sc.A, ap.16, legitimat cu BI seria MX nr. 263695, CNP 2581206227782

 

TEODORESCU MIHAI - nascut la data de 24.10.1944 in localitatea PETROSANI, jud. HUNEDOARA, domiciliat in localitatea IASI, str. Sf. Lazar, nr.1, bl. Ghica Voda, sc. 1B, et. 5, ap. 21, legitimat cu C.I. seria MX nr. 060270, CNP 1441024227781

 

BULGARIU CATALIN - nascut la data de 13.09.1973 in localitatea BOTOSANI, domiciliat in localitatea IASI, sos. Nationala, nr. 180, bl. A3, sc. B, et. 2, ap. 7, legitimat cu C.I. seria MX nr. 025708, CNP 1730913070033

 

Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, A.G.A. va alege un nou administrator.

Perioada pentru care va fi ales noul administrator va fi egală cu perioada care a mai rămas până la expirarea mandatului administratorului care a luat locul vacant. Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte care deţine şi funcţia de director general al societăţii şi de un vicepreşedinte. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în limitele competenţelor şi răspunderilor stabilite de A.G.A.

La prima şedinţă Consiliul de Administraţie îşi alege un vicepreşedinte şi un secretar fie din membrii săi fie din afara acestuia.

Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din membrii săi dar cel puţin o dată pe lună.

La şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.

Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite de acesta pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 10 zile înainte. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al şedinţei care se semnează de cel ce a condus şedinţa şi de secretar şi se înregistrează într-un registru parafat şi sigilat de preşedinte.

Pentru ca hotărârile Consiliului de Administraţie să fie validate este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administraţie.

Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Consiliul de administraţie poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor membrii ai săi sau poate recurge la experţi în vederea soluţionării unor probleme speciale.

In relaţia cu terţii societatea este reprezentată de către preşedintele Consiliului de Administraţie sau de înlocuitorul său pe baza şi în limitele împuternicirii date de Adunarea Generală a Acţionarului.

Membrii Consiliului de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiunile sau abaterile de la dispoziţiile legale, pentru încălcarea clauzelor statutare sau greşeli în administrarea societăţii.

Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie si ale secretarului vor fi stabilite de A.G.A.

Consiliul de Administraţie va putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limitele competenţelor ce i se conferă.

Fiecare administrator, înainte de exercitarea acestei calităţi, va depune o garanţie pentru administraţia sa, stabilită de A.G.A. care nu poate fi mai mică decât valoare a 20 de acţiuni.

Dacă garanţia nu va fi depusă înainte de intrarea în funcţiune administratorul e considerat demisionat.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administraţie persoanele care potrivit legii, aceştia sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau care sunt în relaţii comerciale directe precum şi cei care se găsesc în situaţiile de incompatibilitate prevăzută de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor dacă au avut cunoştinţă de neregularităţile săvârşite de aceştia şi nu le denunţă cenzorilor.

Răspunderea administratorilor pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se extinde şi la administratorul care şi-a exprimat şi şi-a înregistrat în registru deciziilor Consiliului de Administraţie împotrivirea lui şi a făcut cunoscut în scris cenzorilor.

Administratorii care nu au fost prezenţi la şedinţele în care s-au luat decizii nelegale, vor rămâne şi ei răspunzători dacă în termen de o lună nu şi-au exprimat opunerea în registrul deciziilor şi nu au informat cenzorii.

Administratorul care într-o anumită operaţiune are direct sau indirect interese contrare atât el cât şi soţia sau rudele şi afinii până la gradul IV cu societatea, este obligat să încunoştiinţeze pe ceilalţi administratori şi pe cenzori şi să participe la deliberarea care priveşte acea operaţiune. La şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.

 

Art. 23. - Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

- concepe şi aplică strategii de dezvoltare a societăţii;

- stabileşte îndatoririle şi drepturile personalului societăţii pe compartimente, precum şi nivelul de salarizare a categoriilor de salariaţi;

- stabileşte competenţele directorului general;

- stabileşte angajarea şi concedierea personalului;

- aprobă operaţiuni de vânzare-cumpărare de bunuri;

- aprobă încheierea şi rezilierea de contracte de închiriere, locaţie de gestiune;

- aprobă încheierea contractelor sau rezilierea tuturor contractelor care au drept scop realizarea obiectului de activitate al societăţii;

- stabileşte tacticile şi strategiile de marketing, cercetare-dezvoltare, asigurarea calităţii şi asigurarea protecţiei mediului;

- poate numi la propunerea directorului general, directorii executivi, stabilind şi salarizarea acestora;

- supune anual Adunării Generale a Acţionarilor în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;

- prezintă situaţia economico-financiară ori de câte ori A.G.A. o solicită şi pune la dispoziţia A.G.A. registrele societăţii prevăzute la art. 127 din Legea nr. 31/1990 sau extrase de pe ele pe cheltuiala acesteia.

- rezolvă oricare alte însărcinări stabilite de A.G.A.

 

 

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETATII

 

 

Art. 24. - Gestiunea societăţii este controlată de A.G.A. prin comisia de cenzori. Comisia de cenzori este formată din 3 membri plini şi 3 membri supleanţi. Cenzorii sunt numiţi de A.G.A. pe o perioada de maxim 3 ani în următoarea componenţă:

 

BEJENARIU ILIE - nascut la data de 15.07.1938 in localitatea SAVENI, jud. BOTOSANI, domiciliat in localitatea IASI, str. Prof. Ianculet, nr.18, bl.950, ap.1, legitimat cu CI seria MX nr. 188220, CNP 1380715227788 - CENZOR EXPERT

 

PUSCASU GABRIELA - nascuta la data de 30.10.1957 in localitatea IASI, domiciliata in localitatea IASI, str. A. Panu, nr.40, bl.1A, et.5, ap.15, legitimata cu CI seria MX nr 096711, CNP 2571030221209 - CENZOR

 

MIHOREANU FANICA - nascut la data de 27.01.1950 in localitatea PETRICANI , jud. NEAMT, domiciliat in localitatea IASI, str. Roman Voda, nr.16, bl.F2, sc.B, et.1, ap.8, legitimat cu CI seria MX nr. 307446, CNP 2500127227786 - CENZOR

 

MAXIM PETRU - nascut la data de 01.09.1947 in localitatea PROBOTA, jud. IASI, domiciliat in localitatea IASI, str. Plopii fara sot, nr.5, legitimat cu BI seria GR nr. 440309, CNP 1470901221145 - CENZOR SUPLEANT

 

ONU ANETA - nascuta la data de 25.01.1955 in localitatea DRAGUSENI, jud IASI, domiciliata in localitatea IASI, pasaj Banu, nr.8, bl. 8, et.1, ap.5, legitimata cu CI seria MX nr. 369449, CNP 2550125221182 - CENZOR SUPLEANT

 

SUBTIRELU ANA - nascuta la data de 06.07.1950 in localitatea TIBANESTI, jud. IASI, domiciliata in localitatea IASI, str. Sf. Lazar, nr. 26, bl. K2-6, sc. K5, et.4, ap.20, legitimata cu BI seria GX nr. 458223, CNP 2500706221257 - CENZOR SUPLEANT

 

Anterior intrării lor în funcţie, cenzorii trebuie să depună o garanţie în valoare de 1/3 din garanţia fixată pentru administrator. Cenzorii vor fi convocaţi de către Consiliul de Administraţie la toate şedinţele sale şi în mod obligatoriu la încheierea fiecărui exerciţiu financiar.

 

Art. 25. - ATRIBUTIILE COMISIEI DE CENZORI

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de cenzori va cere datele privind activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

-să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice bilanţul şi contul de profit şi pierderi, dacă sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele de evidenţă contabilă;

-verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă;

-la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de Consiliul de Administraţie privitoare la bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, întocmind despre acestea un raport scris care va fi depus la A.G.A.;

-prezintă Adunării generale punctul său de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului sau a obiectului de activitate;

-lunar şi inopinat va efectua inspecţii casei şi va verifica existenţa titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societăţii, sau primite în gaj, cauţiune ori depozit;

-să verifice depunerea garanţiei de către administrator;

-să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare şi să-şi consemneze în ordinea de zi propunerile ce le vor crede necesare;

-să controleze operaţiunea de lichidare a societăţii;

 

Art. 26. - Comisia de cenzori se întruneşte la sediu societăţii şi ia decizii în unanimitate de voturi. Dacă nu se realizează unanimitatea, fiecare cenzor va prezenta raportul său Adunării generale care va angaja un expert pentru verificarea temeiniciei divergenţei. Rezultatul expertizei va fi supus deciziei Adunării generale.

Cenzorii vor nota deliberările lor precum şi constatările făcute în exercitarea mandatului lor într-un registru special.

Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor, rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorului, precum şi persoanele care primesc sub orice formă pentru alte funcţii pentru cea de cenzor un salariu sau remuneraţie de la administrator sau societate.

Membrii comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie care va stabilita de A.G.A. Cenzorii sunt răspunzători faţă de societate pentru pagubele cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea credinţă a atribuţiilor ce le revin. Este interzis cenzorilor să comunice în particular terţelor persoane date referitoare la operaţiunile societăţii constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

 

 

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATII

 

 

Art. 27. - Exerciţiul economico financiar începe la 1 ianuarie şi se finalizează la 31 decembrie a fiecărui an. Evidenţa activităţii economico financiare se face în lei, la fel şi bilanţul. Bilanţul şi contul de profit şi pierderi se întocmesc în conformitate cu prevederile legii şi se prezintă de către director Consiliului de Administraţie. Acesta va convoca A.G.A. pentru analiza şi aprobarea acestora.

 

Art. 28. - Registrele societăţii se întocmesc în numărul stabilit de lege şi se ţin în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata in 1998.

 

Art. 29. - Personalul societăţii este angajat de directorul general al societăţii prin contracte individuale de muncă conform schemei de organizare aprobată de Consiliul de Administraţie.

Încadrarea personalului se face în conformitate cu legislaţia muncii, iar salariile se stabilesc prin liberul acord al părţilor cu respectarea nivelului minim prevăzut de lege.

Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se vor stabili de către Consiliul de Administraţie în conformitate cu legislaţia muncii.

 

Art. 30. - CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul contabil aprobat de A.G.A.

Repartizarea profitului se face în conformitate cu reglementările legale, în cel mult 3 luni de la aprobarea bilanţului.

Condiţiile participării la repartizarea profitului se stabileşte de A.G.A. pentru fiecare an financiar.

In cazul înregistrării de pierderi A.G.A. va analiza cauzele şi va hotărâ măsurile care se impun. Pierderile se suportă de către acţionari proporţional cu aportul la capitalul social, în limita capitalului subscris.

Din profitul societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă care va atinge cel puţin 1/5 din capitalul social.

Societatea îşi va putea crea în conformitate cu legea şi alte fonduri.

 

 

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

 

 

Art. 31. - Modificarea formei juridice a societăţii se face numai prin hotărârea A.G.A., cu îndeplinirea condiţiilor şi a formalităţilor stabilite de lege.

 

Art. 32. - Dizolvarea societăţii poate avea loc în următoarele cazuri:

-imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

-falimentul;

-pierderea capitalului social la jumătate din valoarea lui după ce s-a consumat fondul de rezervă prin hotărârea A.G.A. sau reducerea sub minimul legal dacă acţionarul nu decide completarea lui sau reducerea acestuia la valoarea rămasă;

-în oricare altă situaţie pe baza hotărârii A.G.A. luată în unanimitate.

 

Art. 33. - Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se face în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale

 

 

 

CAPITOLUL IX

LITIGIILE, DISPOZITIILE FINALE

 

 

Art. 34. - Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti sau arbitraj. Litigiile personalului angajat de societate ivite ca urmare a raporturilor de muncă se soluţionează în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, ale prezentului statut şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile Legii nr.31/ 1990 republicata  şi a altor dispoziţii legale în vigoare referitoare la societăţile comerciale.

Prezentul statut se va modifica de drept în măsura în care noile acte normative o impun.

Prezentul statut este întocmit şi redactat de către cons. jr. Adrian Boca angajat cu contract de muncă nr. 313/2003 şi legitimat cu B.I. seria GK  nr. 154545.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        Cons. jr. Adrian Boca

_______________________                                         

 

 

 

S.C. „CITADIN” S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1

 

STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

DENUMIRE

VALOARE

LEI

APORT IN NATURA

1

TEREN

22.829.000

2

CONSTRUCTII

5.554.670.943

3

MIJLOACE DE TRANSPORT

4.708.424.115

4

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

5.602.336.011

5

APARATURA BIROTICA

8.539.931

APORT IN NUMERAR

3.200.000

TOTAL LEI

15.900.000.000