Hotărârea nr. 558/2003

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi a terenului aferent imobilului din B-dul Carol I nr.27

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi a terenului aferent imobilului din B-dul Carol I nr.27

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere HCL nr.140/31.03.2003 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;                                                                                                                                     

- Comisia economico - financiară;

            In conformitate cu art.46, 122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public cu terenul în suprafaţă de 1713,86 mp., aferent imobilului din B-dul Carol I nr.27.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi, a terenului în suprafaţă de 1713, 86 mp., aferent imobilului din B-dul Carol I nr.27.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.558

din 10 noiembrie 2003