Hotărârea nr. 555/2003

HOTĂRÂRE privind acordul de participare şi alocarea sumei de 600.000 mii lei în calitate coorganizator la Programul "Cultura 2000"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordul de participare şi alocarea sumei de 600.000 mii lei în calitate coorganizator la Programul "Cultura 2000"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.3071/06.10.2003 a Centrului Cultural Francez din Iaşi prin care se solicită Primăriei Municipiului Iaşi acordul de participare, precum şi alocarea sumei de 600.000 mii lei (echivalentul aproximativ a 15.000 euro) în calitate de coorganizator la programul "Cultura 2000" a Uniunii Europene;

            Având în vedere dispoziţiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.57535/03.10.2003 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico financiară;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă participarea şi alocarea sumei de 600.000 mii lei pentru programul "Cultura 2000" al Uniunii Europene de la cap.59.02.34 "Subvenţii - Alte acţiuni privind cultura".

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.555

din 8 octombrie 2003