Hotărârea nr. 554/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.57535/01.10.2003 a Serviciului de Investiţii, Direcţia Tehnică prin care se solicită virarea sumei de 5.100 milioane lei la cap.57.02.20 "Invăţământ - cheltuieli materiale" şi a sumei de 600 milioane lei la cap.57.02.70 "Invăţământ - cheltuieli de capital";

            Având în vedere adresa nr.64883/03.10.2003 a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se solicită suplimentarea bugetului la această direcţie cu suma de 3.960.000 mii lei;

            Având în vedere adresa nr.240232/12.09.2003 a Insepctoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi prin care se solicită aprobarea sumei de 300.000 mii lei pentru sprijinul material în vederea completării dotării Laboratorului criminalistic de la Poliţia Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile art.18 pct.2 din Legea nr.189/1998 conform cărora virările de credite bugetare de la un capitol la un alt capitol al clasificaţiei bugetare se aprobă de către consiliul local, începând cu trimestrul al III - lea al anului bugetar;

            Având în vedere dispoziţiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.57535/03.10.2003 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Având în vedere raportul de avizare al Comisiei economico - financiară;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 prvind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003, astfel:

- virarea sumei de 5.100 milioane lei la cap.57.02.20 "Invăţământ - cheltuieli materiale" şi a sumei de 600 milioane lei la cap.57.02.70 "Invăţământ - cheltuieli de capital";

- suplimentarea cu suma de 3.960.000 mii lei a bugetului DAPPP, la cap.63.02.34.01 "Servicii şi dezvoltare publică - Alocaţii de la buget pentru instituţii publice" sumă ce va fi alocată din fondul de rezervă;

- virarea din fondul de rezervă a sumei de 300.000 mii lei la cap.72.02. "Alte acţiuni", conform anexelor 2 şi 3.

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.554

din 8 octombrie 2003