Hotărârea nr. 553/2003

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.68/2003 şi a Hotărârii Consiliului Local nr.69/2003 şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 2200 mp.situat în Iaşi la intersecţia străzilor Străpungere Silvestru şi Octav Băncilă trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi aprobarea asocierii între S.C.TERRAMOLD INVEST SRL şi Consiliul Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.68/2003 şi a Hotărârii Consiliului Local nr.69/2003 şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 2200 mp.situat în Iaşi, la intersecţia străzilor Străpungere Silvestru şi Octav Băncilă, trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, precum şi aprobarea asocierii între S.C.TERRAMOLD INVEST SRL şi Consiliul Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere Certificatul de urbanism nr.194/27.01.;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi ordinul 1943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere articolul 30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere articolul 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            In temeiul articolului 46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă Hotărârea 68/2003; 69/2003 şi Hotărârea nr.414/2003;

            Art.2 Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.140/2002 cu terenul în suprafaţă de 2200 mp.aflat la intersecţia străzilor Străpungere Silvestru şi Octav Băncilă.

            Art.3 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 2200 mp., situat în Iaşi, la intersecţia străzilor Străpungere Silvestru şi Octav Băncilă.

            Art.4 Se aprobă asocierea între Consiliul Local Municipal Iaşi şi S.C.TERRAMOLD INVEST S.R.L.

 

 

            Art.5 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să stabilească clauzele Contractului de Asociere şi să semneze în numele Consiliului Local Municipal Iaşi Contractul de Asociere.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.553

din 8 octombrie 2003