Hotărârea nr. 552/2003

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.16613/30.09.2003 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere solicitările unor organizaţii neguvernamentale şi partide;

            Având în vedere procesele verbale încheiate de comisia constituită în baza H.C.L.nr.173/31.07.2000;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă următoarelor organizaţii neguvernamentale pentru desfăşurarea de activităţi specifice acestora;

1. Spaţiul din str.Zmeu nr.3, camera nr.3: Clubului de Fotbal "Noua Generaţie";

2. Spaţiul din str.Agatha Bârsescu nr.11 : Atelier Sculptură Brădăţan Dumitru;

3. Spaţiul din Bd.Ştefan cel Mare nr.18-20 : Box Club "Katea"Iaşi, România;

4. Spaţiul din str.Cuza Vodă nr.2,et.1: Fundaţia Română pentru Social Democraţie şi Integrare Europeană Iaşi;

5. Spaţiul din str.Trei Ierarhi nr.2, et.1: Atelier Creaţie Stratulat Marian.

            Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru acitvitatea specificată în prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi organizaţiilor menţionate mai sus.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.552

din 8 octombrie 2003