Hotărârea nr. 550/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spaţiu existent - Pizzaria Perseverenza - în Iaşi str.Costache Negri nr.60

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spaţiu existent -

 Pizzaria Perseverenza - în Iaşi, str.Costache Negri nr.60

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.2815 din 20.12.2001, prelungitr în 2002;

            Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism nr.23714 din 04.04.2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            Având în vedere amendamentul propus de domnul Neculau Constantin - consilier municipal;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii Extindere spaţiu existent - Pizzaria Perseverenza" în Iaşi, str.Costache Negri nr.60 (Anexa 19).

            Art.2 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu ţine loc de Autorizaţie de Construire.

            Art.3 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.550

din 8 octombrie 2003