Hotărârea nr. 549/2003

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Instituţiei publice de cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI-IAŞI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Instituţiei publice de cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI-IAŞI"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.38 al.2 lit.i) din Legea nr.215/2001;

            Având în vedere HCL nr.140/2003 prin care Ateneul Tătăraşi a fost trecut în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Iaşi;

            Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă înfiinţarea Instituţiei publice de cultură "Ateneu Tătăraşi" cu sediul în str.Pictorului nr.14, în subordinea Consiliului Local Iaşi.

            Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ateneului Tătăraşi prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Clauza testamentară: "Primarul Municipiului Iaşi şi Consiliul Local Iaşi îşi exprimă dorinţa ca viitorii primari şi următoarele consilii locale nu vor schimba destinaţia construcţiei".

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.549

din 8 octombrie 2003