Hotărârea nr. 548/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.352/30.06.2003 şi a HCL nr.355/30.06.2003 în sensul transferării suprafeţei de 113 mp. teren concesionat către S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A.Iaşi formată din parcela 1071/1/2 cvartal 33 pe parcela 4(1474/1) cvartal 42 în vederea aprobării unui schimb de terenuri între S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. şi Consiliul Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.352/30.06.2003 şi a HCL nr.355/30.06.2003, în sensul transferării suprafeţei de 113 mp., teren concesionat către S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A.Iaşi, formată din parcela 1071/1/2 cvartal 33, pe parcela 4(1474/1), cvartal 42, în vederea aprobării unui schimb de terenuri între S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. şi Consiliul Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.64380/02.10.2003, prin care S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi, solicită aprobarea unui schimb de teren cu Consiliul Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere Notificarea nr.64382/02.10.2003, prin care S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Este de acord cu transferul suprafeţei de 113 mp., teren concesionat prin HCL nr.352 şi 355/30.06.2003, de pe parcela 1071/1/2, cvartal 33, pe parcela 4(1474/1), cvartal 42;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere dispoziţiile Codului Civil;

            Având în vedere atribuţiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr.352/30.06.2003 şi a HCL nr.355/30.06.2003, în sensul că suprafaţa de teren concesionată către S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A., respectiv parcela 1071/1/2, cvartal 33, va fi transferată pe parcela 4(1474/1) din cvartal 42.

            Art.2 Se aprobă schimbul de terenuri astfel încât:

- Terenul în suprafaţă de 113 mp., proprietatea S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria IS nr.0004, emis în baza HG 834/1991, identificat prin cvartal 42, parcela 4(1474/1), situat în Iaşi la intersecţia străzilor A.Panu şi C.Negri, va deveni proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi.

- Terenul în suprafaţă de 113 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, identificat prin parcela 1071/1/2, cvartal 33, va deveni proprietatea S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Conform planului de situaţie anexat.

            Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică privind evaluarea terenurilor, astfel încât valoarea unitară, atât pentru terenul Consiliului Local Municipal cât şi pentru terenul proprietatea S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A.IASI, este de 122,05 EURO/mp., respectiv 13.792 EURO pentru suprafaţa totală de 113 mp.

            Art.4 Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri în formă autentică vor fi suportate de S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.548

din 8 octombrie 2003