Hotărârea nr. 545/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului din Iaşi Şos.Naţională nr.59

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului

din Iaşi, Şos.Naţională nr.59

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.15450/04.09.2003 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere H.C.L.nr.140/17.08.1998 şi H.C.L.nr.295/16.12.1999;

            Având în vedere H.G.nr.1228/1990 şi Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere menţiunea domnului consilier Neculau Constantin cu privire la regularizarea şi realizarea drumului de acces pe malul Bahluiului cât şi demolarea imobilului în discuţie în vederea sistematizării zonei;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului din Iaşi,  Şos.Naţională nr.59, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Nr.545

din 8 octombrie 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

ANEXA LA H.C.L.nr.545 din 8 octombrie 2003

 

 

 

 

1. Şos.Naţională nr.59, parter -  suprafaţă - 138,40 mp. şi suprafaţă teren amenajat - 37,40 mp.