Hotărârea nr. 544/2003

HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea statutului S.C."CITADIN"S.A. Aprobat prin HCL nr.419 din 25.11.2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea şi modificarea statutului S.C."CITADIN"S.A. Aprobat prin HCL nr.419 din 25.11.2002

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.326/2002 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

Având în vedere prevederile O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane;

Având în vedere prevederile O.G.nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.387/2002 pentru înfiinţarea noii Direcţii de Servicii Publice Municipale;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.387/2002 pentru reorganizarea "CITADIN" D.S.P.M. în societate comercială pe acţiuni;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.38, al.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Art.8 din Statutul societăţii S.C."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Art.7 Consiliul Local al Municipiului Iaşi împuterniceşte pe dl.Adrian Boca - consilier juridic în cadrul CITADIN - DSPM pentru autentificarea actului constitutiv la Notariat, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului şi îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru constituirea societăţii comerciale, obţinerea certificatului de înregistrare şi a celorlalte documente necesare funcţionării societăţii.

            Prezenta hotărâre va fi comunicată"CITADIN" - DSPM şi celorlalte servicii interesate pentru aducerea la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.544

din 8 octombrie 2003