Hotărârea nr. 543/2003

HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei domnilor Spiridon Constantin Simionescu Ioan Ivanov Dospinescu Ioan Jalaboi Ioan Darie Virgil şi Adăscăliţei Constantin privind terenul în suprafaţă de 870 mp.(lungime 174 metri lăţime 5 metri) care formează Aleea Nouă situat în Iaşi între str.Podişului şi str.Văleni către Consiliul Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donaţiei domnilor Spiridon Constantin, Simionescu Ioan, Ivanov Dospinescu Ioan, Jalaboi Ioan, Darie Virgil şi Adăscăliţei Constantin, privind terenul în suprafaţă de 870 mp.(lungime 174 metri, lăţime 5 metri), care formează Aleea Nouă, situat în Iaşi, între str.Podişului şi str.Văleni,

către Consiliul Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.64143/01.10.2003, prin care d-nii Spiridon Constantin, Simionescu Ioan, Ivanov Dospinescu Ioan, Darie Virgil şi Adăscăliţei Constantin, domiciliaţi în Iaşi, str.Podişului - Aleea Nouă, solicită acceptarea de către Consiliul Local Iaşi a donaţiei privind terenul în suprafaţă de 870 mp. (lungime 174 metri, lăţime 5 metri), proprietatea solicitanţilor, în vederea realizării unui drum de acces din str.Podişului în str.Văleni;

            Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acceptă donaţia domnilor Spiridon Constantin, Simionescu Ioan, Ivanov Dospinescu Ioan, Jalaboi Ioan, Darie Virgil şi Adăscăliţei Constantin, privind terenul în suprafaţă de 870 mp. (lungime 174, lăţime 5 metri), identificat din punct de vedere cadastral prin tarla 52, parcela 2101/1/2, către Consiliul Local Municipal Iaşi pentru a se crea un drum de acces din str.Podişului în str.Văleni.

            Art.2 Actele în formă autentică se vor întocmi la un Birou Notarial Public, iar cheltuielile privind autentificarea actelor cad în sarcina Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.543

din 8 octombrie 2003