Hotărârea nr. 541/2003

HOTĂRÂRE privind premierea echipei clubului de Karate Tradiţional ENPI Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind premierea echipei clubului de Karate Tradiţional ENPI Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.91/25.09.2003 a Clubului de Karate Tradiţional ENPI Iaşi prin care se solicită premierea sportivilor participanţi la cea de a -X-a ediţie a Cuperi României la Karate Tradiţional;

            Având în vedere raportul de avizare încheiat în data de 30.09.2003 de către Comisia pentru Tienret şi Sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, prin care se avizează favorabil premierea sportivilor de la Clubul de Karate Tradiţional ENPI Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile art.5, pct.7 din Legea nr.189/1998 conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.63844/01.10.2003 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentul propus de doamna Carp Petra - consilier municipal;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă premierea echipei Clubului de Karate Tradiţional ENPI Iaşi, din cadrul cap.59.02.34 "Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret - subvenţii Alte acţiuni sportive şi de tineret".

            Suma alocată este de:

            -  59.500.000 lei brut

            -  50.000.000 lei net

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.541

din 8 octombrie 2003