Hotărârea nr. 54/2003

HOTARARE privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a unor suprafete de teren din incinta cimitirelor in vederea organizarii unor puncte de lucru pentru firmele care executa monumente funerare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a unor suprafete de teren din incinta cimitirelor in vederea organizarii unor puncte de lucru pentru firmele care executa monumente funerare

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul nr.4853/23.01.2003 intocmit de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Conform art.14 si 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            Conform art.38, lit.g si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a suprafetelor de teren cuprinse in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezentul proiect, aflate in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat in vederea organizarii de puncte de lucru necesare societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate la Legea nr.54/1990 abrogata de Legea nr.507/2002, care au ca obiect de activitate constructia de monumente funerare.

            Art.2 Societatile comerciale sau persoanelor fizice autorizate adjudecate li se vor incheia contracte de folosinta pentru o perioada de 1 an cu posibilitatea de prelungire prin acte aditionale.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire aceasta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.54

din 3 februarie 2003