Hotărârea nr. 539/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor solicitări locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996, republicată şi modificată prin Legea nr.145/1999;

            Având în vedere procesul verbal nr.16636/25.09.2003, încheiat în şedinţa Comisiei sociale de analiză a solicitărilor locative în condiţiile Legii nr.114/1996 şi a Legii nr.152/1998;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.16746/29.09.2003, întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă solicitările locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative în şedinţa din 25.09.2003, solicitări cuprinse în Anexa nr.1 a prezentei hotărâri.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi solicitanţilor.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.539

din 8 octombrie 2003